NY ÖP     Text: Samuel Hultberg // Foto: Susanne Flink

En stad i utveckling

Örebros framtid finns i översiktsplanen

”Översiktsplanen sammanfattar vad kommunen vill. Det är ett verktyg för att skapa ett hållbart, attraktivt och tryggt Örebro, säger Ulrika Jansson, avdelningschef på stadsbyggnadskontorets planeringsavdelning.”

"Vårt Framtida Örebro”. Nu är det dags för en uppdatering av den nuvarande översiktsplanen. Om allt går som planerat blir uppdaterings- och revideringsarbetet klart under hösten 2017.

Kommunens översitsplan ses just nu över för att kompletteras och aktualiseras med färska siffror. Siktet är på ett väx­ande Örebro ur ett 25 års perspektiv.

Utveckling av bostäder och näringsliv, samhällsservice och natur är några av grund­pelarna i översiktsplanen från 2010, ”Vårt Framtida Örebro”. Nu är det dags för en uppdatering i enlighet med Plan- och bygglagen.

 

– Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Idag är vi 142000 invånare och ökar med cirka 2000 personer per år. Det är naturligtvis otroligt spännande och glädjande. Just den här växtkraften ställer samtidigt stora krav på kommunen att vara på tårna. Det gäller även vår översiktsplan som hela tiden måste hållas ”up-to-date”, förklarar Ulrika Jansson, avdelningschef på stadsbyggnadskontorets planeringsavdelning

 

När den senaste översiktsplanen sjösattes innebar det ny historisk mark för Örebro. Det var den första helt digitala översiktsplanen i Sverige någonsin.

 

– Det finns alltid en risk att en översiktsplan kan bli svår att omsätta rent praktiskt. Så är det inte här. Vi är väldigt nöjda med vår. Den är både användarvänlig och grundligt genomarbetat. Men som med allt måste information och fakta kontinuerligt uppdateras och revideras.

 

Ulrika Jansson berättar att det exempelvis handlar om att förtydliga utvecklingsplanerna för vissa områden där ambitionen är att bygga och utveckla bebyggelse och stadsdelar.

 

– Vi behöver också peka ut helt nya områden att bygga ut i framtiden. Då gäller det att i ett tidigt skede fördjupa dialogen med de boende i området och örebroarna i allmänhet. Berätta om våra tankar och samtidigt få in viktiga synpunkter.

 

Sedan 2010 har kommunen arbetat med nytt trafikprogram, ny naturplan, VA-plan samt den omfattande kulturmiljöinventeringen som blir klar under 2016. Dessa kommer att sammanfattas i översiktsplanen, så att man får en god överblick hur kommunen arbetar med frågorna.

 

– Vi kommer även att tydliggöra vad kommunen vill kring landsbygdsutveckling, regionala frågor och social hållbarhet.

 

– Om allt går som vi planerat blir vi klara med uppdaterings- och revideringsarbetet under hösten 2017, avslutar Ulrika Jansson.

Det här är en översiktsplan:

• Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.

 

• I översiktsplanen kan du bland annat se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden.

 

• Översikts­planen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.