OMVANDLING     Text: Per-Åke Hultberg // Bild: Hosper

En stad i utveckling

Österport – ett av våra största områden för ny bebyggelse

– Att ha ett så pass stort omvandlingsområde där vi kan bygga stad så nära centrum är inte så vanligt och därför en fantastisk möjlighet, säger Mikael Norman, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

I en första etapp finns planer för cirka 1000 nya bostäder och det inom fem till tio år. På sikt kan det bli fråga om det dubbla, berättar han. Först ut är nya bostäder på gamla bussterminaltomten.

 

Österport som ligger cirka 1,5 kilometer från city var ursprungligen ett rent industriområde men har successivt blandats upp med diverse verksamheter. Här finns till exempel en stor Coop-anläggning, ett par bensinstationer, dessutom Eons reservkraftverk och ett industrispår som dagligen används. Det kommer med andra ord att dröja ganska många år innan Österport i sin helhet kan bli en integrerad del av Örebros centrala stadsbebyggelse.

 

Kommunen som äger cirka en tredjedel av marken har tillsammans med övriga markägare tagit fram en aktuell strukturplan som visar förutsättningar och en möjlig framtida markanvändning för området, både på kort och lång sikt.

 

Delar av kvarteret Gasklockan är först ut att bebyggas. Markägaren BJC Group AB har ambitionen att i ett första skede bygga ett par hundra bostäder på gamla bussdepåtomten med start inom några år. Detaljplanearbetet påbörjas nu till sommaren.

 

Översiktsplanen för Österport talar om en levande stadsdel med blandad bebyggelse för bostäder, handel och kontor, gärna med anknytning till universitetet.

 

– Det är det vi utgår från i vår planering, påpekar Mikael Norman. Självklart ser vi ett ganska stort inslag av bostäder, gärna studentbostäder men också arbetsplatser med universitetsnära verksamheter. Dessutom kontor, hotell, motionsanläggning, skola, förskola, restaurang, handel och annan service. Allt med en tydlig stadsmässighet.

 

Strukturplanen talar om att byggnaderna längs de större gatorna i stadsdelen bör ha minst fem-sex våningar och dessutom ha lokaler i bottenvåningen med kontor eller bostäder ovanpå. Området behöver också tillföras ny grönska.

 

– Det är långt till närmsta park, därför behöver en större park anläggas i området, avslutar Mikael Norman.

Delar av kvarteret Gasklockan är först ut att bebyggas. BJC Group AB har ambitionen att i ett första skede bygga ca 200 bostäder på gamla bussdepåtomten.

Fakta Österport

Området är centralt beläget, bara 1,5 km från centrum, och ska successivt omvandlas från verksamhets-område till att få mer stadsmässig karaktär. Därför behöver de idag stora kvarteren delas in i mindre kvarter.

 

Ambitionen från kommunen är att framtidens Österport ska vara en blandad stadsdel med många arbetsplatser: universitetsnära verksamheter, kontor, hotell, motions-anläggning, skola, förskola, restaurang, handel, små verk-städer eller andra icke störande verksam-heter, samt inslag av bostäder, gärna studentbostäder.