HANDLINGSPLAN     Text: Per-Åke Hultberg // Bild: Berg CF Møller

En stad i utveckling

Förtätning och blandning
i stadsbyggandet

”Handlingsplanen för stadens byggande” tar sikte på de närmaste 10 åren. Snabbtåget på bilden får vi nog vänta betydligt längre på. Frågan är om det ens räcker med översiktsplanens 25-åriga perspektiv?

Hur kommer bebyggelseutvecklingen i Örebro att se ut under de närmaste tio åren? Svaret finns i ”Handlingsplanen för stadens byggande”.

Vi har en plan, säger stadsarkitekt Peder Hallkvist och skratt­ar, och förklarar sedan vad han menar. Att kommunen tagit fram en handlingsplan som visar bebyggelseutvecklingen under de närmaste åren. En beskrivning av hur översiktsplanens lång­sikt­iga perspektiv på 25 år ska genomföras i verkligheten här och nu. Men även en del visioner som kan sträcka sig längre fram i tiden eftersom det är svårt att förutspå när förändringar kommer att ske.

 

Det är främst utvecklingen av bostäder och verksamhetsområden som beskrivs, hur både befintliga och nya områden kan utvecklas. Men även i vilken ordning nya stadsdelar ska byggas ut.

 

– Vi ser helst en så jämn utveckling som möjligt, att vi bygger i stans alla stadsdelar och helst också i de mindre tätorterna, även om det är svårt att få till, säger Peder Hallkvist.

 

– Vi ser att Örebros karaktär kommer att förändras, men vi vill samtidigt bevara och utveckla de karaktärsdrag som finns, eftersom de är oerhört viktiga för stadens attraktionskraft. Nya områden kan få en egen karaktär med ny spännande arkitektur och vissa stråk och delar av staden kan få en ny höjdskala.

 

Handlingsplanen förtydligar också kommunens inställning till två viktiga stadsbyggnads-begrepp i fråga om stadsplanering – förtätning och blandning.

 

– I grunden handlar det om att skapa en attraktivare och mer hållbar stad. Här visar vi hur förtätning bör ske, både i den växande innerstaden och i befintliga stadsdelar.

 

– Det kan naturligtvis ske på många olika sätt. Ofta förknippas förtätning med höga hus men det kan lika gärna handla om att bygga på hittills dåligt utnyttjade ytor. Exempelvis parkeringsytor invid trafikleder eller att bygga på fler våningar på befintliga hus.

 

En viktig del i förtätningen är att få in fler bostäder i nya områden i den centrala staden. Där pekar handlingsplanen på vikten av att ta fram nya parkeringslösningar, till exempel under mark eller i separata parkeringsgarage.

 

– Det vi vill åt är gröna innergårdar för lek och umgänge i stället för parkeringsytor, samtidigt som vi får in fler bostäder, påpekar Peder Hallkvist.

 

– Förtätning innebär också att vi inte som hittills kan bygga friliggande villor i centrala staden. Det gäller alltså att ta vara på värdefull mark och utnyttja den så mycket som möjligt. En villatomt kan rymma flera radhus och ännu fler lägenheter.

 

Å andra sidan ser Peder Hallkvist istället gärna en utveckling med fler ”stadsvillor”, det vill säga nybyggda små flerbostadshus, med kanske 4-5 lägenheter.

 

– Det är en gammal fin pusselbit i stadsmiljön som inte byggts här i Örebro på många decennier.

 

Vad innebär då blandning som stadsbyggnadsprincip?

– Det handlar om vår strävan att nya stadsmiljöer ska bli mer varierade, både fysiskt och socialt. Det kan handla om hur ny spännande arkitektur, olika typer av hus och upplåtelseformer blandas med arbetsplatser och allt annat som man förknippar med en levande stad.

 

– Men det kan också handla om att skapa en bra mix mellan det byggda och det gröna. Även en blandning av olika grupper av människor, att till exempel olika åldersgrupper, livsmönster och aktivitetsstilar möts. Ambitionen i allt det här är ju i grunden att skapa en varierad, levande och attraktiv stadsmiljö. Staden är ju till för människorna som bor där, inte tvärtom.

 

Områden som kan få en hög grad av blandning och variation är industri- och verksamhetsområden som ligger nära centrum, till exempel Holmen och Aspholmen. De kan få nya inslag, till exempel bostäder och parker, samtidigt som befintliga verksamheter och byggnader finns kvar.

 

– I den typen av områden ser vi gärna ett friare förhållningssätt till funktionsblandning. Det kan ge en ny och mer ”kreativ” stadsmiljö. Arkitektur kan ta sig mer vågade uttryck än i andra delar av staden och skalan och formen på byggnader kan vara väldigt varierad, säger Peder Hallkvist.

 

Handlingsplanen finns att ladda ner på nätet, för vem är den egentligen tänkt?

– Jag ser det som en intressant läsning för alla örebroare, alla som bryr sig om sin stad. Men kanske framförallt för byggbolag och fastighetsägare som vill bygga här i stan. Här ger vi vägledning i hur kommunen bedömer olika förslag och idéer på ny bebyggelse. Vi lyfter också fram viktiga frågor som kommunen vill att byggherrar, fastighetsägare och andra aktörer ska beakta när de tar fram sina olika förslag. Men handlingsplanen är också ett stöd för oss som jobbar med stadsutvecklingen i vår egen planering.

Foto: Susanne Flink

– Vi ser helst en så jämn utveckling som möjligt, att vi helt enkelt bygger i stans alla stadsdelar och mindre tätorter, säger Peder Hallkvist.

Handlingsplan för stadens byggande 10 år framåt:

 

• Den tydliggör hur översiktsplanen genomförs i verkligheten.

 

• Den visar i vilken ordning nytill-kommande stadsdelar byggs ut.

 

• Den förtydligar två viktiga stadsbygg-nadsprinciper; förtätning och blandning.

 

• Att förtätning framförallt handlar om att skapa en mer hållbar och attraktivare stad. Den visar hur och var förtätning bör ske.

 

• Att blandning handlar om att stadsmiljöer ska bli mer fysiskt och/eller socialt varierade. Den visar på vilka sätt blandning bör ske i olika stadsdelar.

 

• Den ska vara en vägledning i hur kommunen bedömer olika förslag och idéer på ny bebyggelse.

Handlingsplan för stadens byggande 10 år framåt:

 

• Den tydliggör hur översiktsplanen genomförs i verkligheten.

 

• Den visar i vilken ordning nytillkommande stadsdelar byggs ut.

 

• Den förtydligar två viktiga stadsbyggnadsprinciper; förtätning och blandning.

 

• Att förtätning framförallt handlar om att skapa en mer hållbar och attraktivare stad. Den visar hur och var förtätning bör ske.

 

• Att blandning handlar om att stadsmiljöer ska bli mer fysiskt och/eller socialt varierade. Den visar på vilka sätt blandning bör ske i olika stadsdelar.

 

• Den ska vara en vägledning i hur kommunen bedömer olika förslag och idéer på ny bebyggelse.