Denna artikel är en annons

En stad i utveckling

Magnolia Bostad – tar plats på
Södra Ladugårdsängen

Magnolia Bostads förslag har utvecklats i samarbete med arkitektkontoret Berg C.F. Møller. Det tar avstamp i Örebro kommuns vision om en grön och aktiv stadsdel som är hållbar ur alla perspektiv, och förenar arkitektur av hög klass med tilltalande design och smarta funktioner i syfte att förenkla och förgylla livet för de boende.

Magnolia Bostad har som mål att bygga 5 000 bostäder på tre år, framförallt hyresrätter. Fokus ligger på attraktiva lägen i främst Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen, men också på andra starka tillväxtorter som Uppsala, Norrköping, och nu även Örebro.

Vi är väldigt glada att ha fått en tilldelning i den första etappen av Södra Ladugårdsängen, där vi räknar med att utveckla cirka 150 hyresrättslägenheter med byggstart hösten 2016, säger verkställande direktör Fredrik Lidjan.

 

Han betonar att det är en mycket betydelsefull markanvisning utifrån företagets ambitioner att etablera närvaro i Sveriges snabbt växande storstadsområden, dit Örebro nu definitivt tillhör.

 

Eftersom tilldelningen blev klar så pass nyligen kan man ännu inte säga hur projektet kommer att se ut i detalj. Utöver att det innebär en konkretisering av det förslag som vunnit Örebro kommuns gehör. Ett förslag som utgick från visionen om en grön och aktiv stadsdel, hållbar ur alla perspektiv, och som förenar arkitektur av hög klass med tilltalande design och smarta funktioner, allt i syfte att förenkla och förgylla livet för de boende. Självklart kommer det att utvecklas i linje med Magnolia Bostads grundkoncept.

 

– Just nu har vi cirka 25 projekt igång samtidigt i landets storstadsregioner. Vi skapar och utvecklar trivsamma boendemiljöer med mycket funktion per kvadratmeter. Självklart med bibehållen hög kvalitet, poängterar Fredrik Lidjan.

 

Stor vikt läggs också på det omgivande området, där de boendes trivsel är A och O. Ett av företagets viktiga ledord är nytänkande. Varför inte redan från början planera in bollplaner, kanske utomhusgym eller annan platsanpassad aktivitet? Lika självklart är det att bygga i kollektivtrafiknära lägen. Men ifråga om miljömedvetenhet går Magnolia Bostad ett steg längre.

 

– Vi menar allvar när vi talar om miljö- och hållbarhetsåtgärder och nöjer oss inte med att hålla ställda myndighetskrav. Vi vill i varje projekt ligga i framkant för att säkerställa sunda, energieffektiva och långsiktigt hållbara bostadsmiljöer. Vad det sedan blir varierar från projekt till projekt. Men energieffektivitet är en genomgående grundbult i allt vi bygger.

 

Fredrik Lidjan berättar också om hur företaget på olika sätt dessutom arbetar för att även hjälpa de boende med klimatsmarta lösningar. Bland annat uppmuntra till bilpooler och till att åka kollektivt. Det senare genom en smart tekniklösning med digitala displayer i portgångarna som visar aktuella busstider. Det gör att de boende vet när nästa buss kommer, om de måste skynda sig eller kanske ta det lugnt och vänta in nästa.

 

Även ifråga om arkitekturen finns en strävan till nytänkande. Allt ska inte se likadant ut. Variation och flexibilitet är därför andra viktiga ledord. Det kan till exempel innebära att ytskiktet på Magnolia Bostads byggnader på Södra Ladugårdsängen kommer att ha varierande uttryck: trä, tegel, puts eller skivmaterial.

 

– Vi har nu vårt eget projektteam i gång, som tillsammans med arkitekt och med kommunen arbetar fram detaljplanen för våra kvarter i Örebro. Så snart den är fastlagd sätter vi igång med vår egen detaljplanering inför bygg starten nästa höst.

 

– En sak är säker, vi vill bygga mer i Örebro, väsentligt mycket mer. Vi tror verkligen på Örebro och har vi väl gått in på en marknad så vill vi vara med i det fortsatta samhällsbyggandet, som en samarbetspartner till kommunen, avslutar Fredrik Lidjan.

Fredrik Lidjan, verk-ställande direktör Magnolia Bostad.

Östra Sala backe är ett av Magnolia Bostads många projekt i Uppsala. I nära samarbete med kommunen ska området utvecklas inom ramen av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Magnolia Bostad i korthet

• Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen främst i Sveriges storstads-områden och regionstäder.

 

• Nuvarande portfölj består av cirka 5 000 bostäder.

 

• Fastigheter med hyres-rätter avyttras till större svenska institutioner eller fastighetsbolag.