En stad i utveckling

Mer plats för kontor, bostäder
och lokaler

Att planera för Örebros utveckling 50-100 år framåt i tiden kan verka ogreppbart. Men det är faktiskt exakt vad kommunen just nu gör.

Förvärvet av Myrö, sex kilometer öster om Örebro, är ett exempel på det här. Här har kommunen nämligen köpt 450 hektar mark av Myrö gård för 100 miljoner kronor. Tanken är att på lång sikt säkra kommunens marktillgång för ett framtida Örebro.

 

– Det är en jätteaffär! Ett strategiskt viktigt beslut som kommer att ha stor betydelse för Örebro under lång tid, säger Martin Willén, mark- och exploateringschef på Örebro kommun.

 

Markförvärvet ska nämligen ses i ett perspektiv på 50 till 100 år. Strategin går ut på att kommunen köper marken nu, men att det mesta på sikt ska säljas till företag som vill bygga för bostäder, kontor och verksamhetslokaler.

 

– Det här gör att kommunen kan planera och sätta agendan för utvecklingen av Örebro på ett bra sätt. Det är som sagt ett viktigt, strategiskt markförvärv för vår framtida stadsutveckling, säger Martin Willén.

 

Det är, påpekar han, inte första gången Örebro kommun köper stora markområden med en långsiktig plan. Redan 1936 köptes till exempel marken där Sörbyängen idag växer fram. Och på 60-talet förvärvades Ladugårdsängen som idag är ett högaktuellt utbyggnadsområde.

 

Men varför är just marken i Myrö så attraktiv?

– Örebro kommer i framtiden att växa bland annat i den riktningen. Det vill säga sydväst och nordost om tätorten, längs med motorvägarna E18/E20. Den snabba tillgången till infrastruktur och Örebros entré från Stockholm gör det till riktigt intressanta utbyggnadsområden för både bostäder och företagsetableringar.

 

Redan idag finns exempel på etableringar i de utpekade områdena. Storföretaget Elektroskandia flyttar all sin verksamhet i Örebro till Munktorp, precis söder om E18/E20. Inflyttning påbörjas hösten 2016.

 

Men att kommunen förvärvar stora markytor utanför tätorten ska inte ses som ett tecken på att grönområden, skogslandskap och jordbruksmark blir mindre prioriterade att bevaras och förädlas, betonar Martin Willén.

 

– I fallet med Myrö jobbar vi aktivt med kompensationsåtgärder som går ut på att vi ökar kvaliteten, tillgängligheten och framförallt utvidgar naturreservatet Rynninge­viken.

 

– Vi ska använda den rådande tillväxten till att skapa fler bostäder och arbetsplatser. Men också som motor för naturvärden och rekreation. Fler Örebroare måste betyda fler grönområden för att skapa en hållbar och trivsam stad, avslutar Martin Willén.

FAKTA

• Örebro kommun har förvärvet 450 hektar mark av Myrö gård för 100 miljoner kronor.

 

• Området ligger sex kilometer öster om Örebro och är ett framtida utbyggnads-område för bostäder, kontor och verksamhets-lokaler.

 

• Förvärvet ska ses i ett perspektiv på 50 till 100 år.