FÖRTÄTNING     Text: Samuel Hultberg // Foto: Susanne Flink

En stad i utveckling

Minska rum för trafik –

till förmån för bostäder

Bild: White

Vi ser just nu över platser som kan frigöras för bostäder. Det kan handla om onödigt stora trafikleder, vägytor, garagelängor, parkeringsytor och rivningstomter, säger Martin Willén, mark- och exploateringschef på Örebro kommun.

Förtätning är ingen ny strategi i Örebro. Men desto mer aktuell idag än för några år sedan, nu när staden växer mer än på många år. Just därför ser kommunen nu över vilka platser och områden som kan frigöras för bostäder.

Nu när vi växer och allt fler vill bo i staden är förtätningstanken jätteviktig. Men det handlar inte om att ta parkområden, försäkrar Martin Willén, mark- och exploateringschef på Örebro kommun. Vi har platser att bebygga, onödigt stora trafikleder, vägytor, garagelängor, parkeringsytor och rivningstomter.

 

Örebro kommun har 143 000 invånare, varav cirka 100 000 bor inom fem kilometer från slottet. Örebro stad är alltså redan idag en förhållandevis tät stad. Men det ändrar inte det faktum att det finns en hel del ytor som fortfarande kan bebyggas.

 

– Vi är i startgroparna av det här arbetet. Vi letar efter platser där vi kan bygga bostäder och kontor och som vid en första anblick kanske inte är självklara, men som efterhand visar sig väldigt väl lämpade, säger Martin Willén.

 

Han berättar att den gemensamma nämnaren för dessa platser är att de ligger vid befintlig infrastruktur och bebyggelse, och framförallt att själva vägutrymmet är överdimensionerat.

 

– Under 60-talet byggdes en hel del bostadsområden där man utnyttjade marken på ett dåligt sätt. Det var tidstypiskt att fokusera på bilen. Resultatet blev ofta separerade bostadsområden och överdimensionerade vägytor i förhållande till trafikmängden.

 

Men det ska det nu alltså bli ändring på. Tanken är att på olika sätt flytta och göra om gaturummet. Det kan handla om avsmalnande gator, att ta bort onödiga vägfiler eller att ha parkering under jord istället för ovan. Den frigjorda ytan ger i sin tur plats för ny bebyggelse.

 

– I Varberga och Nya Hjärta samt Karlslundsgatan kollar vi på den här möjligheten just nu. Totalt hoppas vi ge plats för 1000 bostäder. Södra infarten, som nu ska bli mer stadsmässig, är även högintressant. Här finns mycket plats för kontor och verksamhetslokaler.

 

Förutom fler bostäder och kontor, vad är vinsterna?

– Det finns en massa vinster. Att bygga i befintliga miljöer gör att vi hushåller med stadens resurser. Hållbarhetsmässigt är det alltså en stor vinst. Vi får även mer täta och attraktiva miljöer. Det innebär dessutom att vi knyter ihop stadens olika bostadsområden och minskar därmed onödig uppdelning och segregation.

Vi hushåller med stadens resurser när vi bygger i befintliga miljöer”

Martin Willén

Att bygga stad i redan bebyggda områden innebär många vinster. Man får tätare och attraktiva miljöer, knyter ihop stadens olika bostadsområden och minskar därmed onödig uppdelning och segregation.