NYA ÖREBRO

En stad i utveckling

Pågående och planerade byggprojekt

Örebro växer

Här följer ett axplock av intressanta stadsbyggnadsprojekt runt om i staden. Hela bredden från nya bostads- och verksamhetsområden till nya land­märken, platser och förbättrade cykelmöjligheter.

NYA LANDMÄRKEN
OCH PLATSER

STADSDELAR UNDER UTVECKLING

1. Naturum Oset

En ny byggnad för natur-utställning och naturskola som tillsammans med Naturens hus blir naturum Oset, Örebros nya gröna mötesplats. Byggstart 2016.

2. Konserthuset och Kulturkvarteret

Konserthuset får ny skepnad med större konsertsal och generösare foajéutrymmen. Klart 2015. Utredning pågår kring en ny byggnad för bibliotek och Kulturskolan på platsen bredvid Konserthuset.

3. Högspecialisthuset USÖ

Ny sjukhusbyggnad för högspecialistvård. Byggstart 2015–2016.

4. Ny vattenreservoar

En ny vattenreservoar som ska ersätta Svampens funktion. Byggstart 2016.

5. Aktivitetspark

Ny aktivitetspark i en del av Drottningparken för skate, inlines BMX mm. Pågående byggnation.

6. Novahuset och Universitetsplatsen

Novahuset kommer att rymma Aula Nova och lokaler för handelshögskolan vid Universitetsplatsen. Forskarbostäder och lokaler för handel och service byggs intill. Pågående byggnationer.

7. Elektroskandia

Ny större byggnad på 46 000 kvm för lager och kontor vid Munkatorps­rondellen. Byggstart 2015.

NYA BOSTADSOMRÅDEN

8. Södra Ladugårdsängen

2000 bostäder. Byggstart
2015–2016.

9. Sörbyängen – Grönpepparområdet

1200 bostäder. Pågående byggnationer.

10. Tybblerondellen

500 studentbostäder. Byggstart 2015.

11. Norra Ormesta

500 bostäder. Byggstart 2015.

12. Örnsro

200 bostäder. Byggstart 2017.

14. Kv Mejeriet

540 bostäder och handel. Byggstart 2015.

15. Kv Gasugnen

Ca 150 bostäder, kontor och handel. Byggstart 2015.

16. Mellringe

Området mellan Mellringe och Björkhaga planeras för nya bostäder. Planering inledd 2015.

UTVECKLING AV JÄRNVÄGSOMRÅDET

Stadsutveckling av området längs järnvägen från Svampen till Gustavs-vik som består av flera delar.

17. Södra station

Utveckling av området kring Södra station med ny passage över eller under spåren, kontor, parkering och utveckling av parken.

18. Resecentrum

Utveckling av Resecentrum med nya resefunktioner, service, cykelparkering och nytt stationstorg.

19. Norr

Utveckling av Norr längs spårområdets och Östra Bangatans norra del,  Svampenterminalen och östra delen av Holmen med kontor, bostäder, träd och grönska.

20. Söder

Utveckling av spårområdets södra del, Södra infarten, Gustavsvik och Aspholmen närmast stadskärnan.

INDUSTRIOMRÅDEN SOM OMVANDLAS TILL NYA STADSDELAR

21. Österport

1 000 bostäder, kontor, handel, service och förskolor. Byggstart 2016–2017.

22. Pappersbruket

1500–2000 bostäder, kontor, service och förskolor. Byggstart 2018.

23. Aspholmen

Utveckling mot en mer blandad stadsdel med inslag av bostäder och grönska.

24. Holmen

Utveckling mot en mer blandad stadsdel med inslag av bostäder och grönska.

25. Varberga

Utveckling av centrum-anläggning och befintliga och nya bostäder. Pågående omvandling som kommer att fortsätta under lång tid.

26. Vivalla/Boglundsängen

Utveckling av centrum-anläggning, handel, park och befintliga och nya bostäder. Pågående omvandling som kommer at fortsätta under lång tid.

NYA KONTOR OCH HOTELL

27. Kv Postterminalen

Nya kontorsbyggnader i anslutning till resecentrum. Byggstart 2016–2017.

28. Drottningparken

Nytt kontorshus i Drottning-parken i anslutning till den nya aktivitetsanläggningen för skate, inlines och BMX. Pågående byggnation.

29. Kv Stinsen

På- och tillbyggnad som kan rymma nya kontor och hotell. Byggstart 2016-2017.

30. Behrn Arena

Nytt kontorshus som byggs framför hockeyhallen. Pågående byggnation.

31. Gustavsvik

Kontor, handel, hotell och utveckling av badet i anslutning till nya bostäder. Byggstart 2016–2017.

OMVANDLING AV TRAFIKLEDER OCH BÄTTRE CYKEL­MÖJLIGHETER

32. Södra infarten

Omvandling från trafikled till mer stadsmässig gata med möjlighet till ny kontorsbebyggelse och träd längs gatan.

33. Hertig Karls allé/Hedgatan

Omvandling från trafikled till mer stadsmässig gata med cykelbanor och träd längs gatan.

34. Trädgårdsgatan

Omvandling från trafikled till mer stadsmässig gata med cykelbanor och träd längs gatan.

35. Ekersvägen

Omvandling från trafikled till smalare, mer stadsmässig gata med möjlighet till ny bostadsbebyggelse och träd längs gatan.

36. Rudbecksgatan

Omvandling från trafikled till mer stadsmässig gata med cykelbanor och träd längs gatan.

Nya huvudcykelstråk

Mellringeleden (City-Mellringe), Pilängsleden (Bista), Universitetsleden (City-Univrsitetet), Cityringen (Trädgårdsgatan/Alnängsgatan)

UTVECKLING AV

NYA OCH BEFINTLIGA VERKSAMHETS­OMRÅDEN

37. Södra Grusgropen

Nytt område för handel med skrymmande varor i skyltläge. Pågående byggnation.

38. Berglunda industriområde

Befintligt område som utvecklas för verksamheter kopplade till tung fordonstrafik och annan verksamhet. Pågående byggnation.

39. Bettorp

Befintligt verksamhetsområde med kontor, handel med skrymmande varor och industri. Pågående byggnation.

40. Boglundsängen

Befintligt område som utvecklas med mer handel, verksamheter, service och på sikt inslag av bostäder och kontor. Pågående byggnation.

13. Södra Bettorp

400 bostäder. Byggstart 2015.