DETALJPLAN     Text: Per-Åke Hultberg // Foto: Google Earth

En stad i utveckling

Planering på detaljnivå

Att ta fram en detaljplan, från start tills den är antagen, tar cirka ett år. Under 2013 antogs 22 detaljplaner, en siffra som 2014 ökade till 36.

Vad kan vi göra för att bli bättre? Örebros starka tillväxt och utveckling ställer höga krav på kommunens olika verksamheter, inte minst på stadsbyggnadskontoret där arbetsbördan ökat markant i fråga om bygglov och detaljplaner.

Vi jobbar med ett stort antal detaljplaneprojekt just nu och vi kan naturligtvis inte göra allt samtidigt, säger Frida Hammarlind, enhetschef på detaljplaneenheten.

 

Den aktuella planlistan innehåller för närvarande cirka 120 projekt varav 50 är igång samtidigt. Under 2013 antogs 22 detaljplaner, en siffra som 2014 ökade till 36. Det ökade trycket kräver givetvis prioriteringar men också nya och mer effektiva arbetssätt, påpekar Frida Hammarlind.

 

– Framförallt tydlighet i kommunikationen mot våra kunder, det vill säga byggare och andra som väntar på att berörda handlingar ska bli färdiga.

 

Att ta fram en detaljplan, från start tills den är antagen, tar cirka ett år. Det är helt normalt, förklarar Frida Hammarlind, men självklart är ingenting så bra att det inte kan bli ännu bättre. Här är givetvis dialog med byggbolag, fastighetsägare, arkitekter och andra aktörer av största vikt. För att få in deras synpunkter och förbättringsförslag anordnades under 2014 flera frukostmöten med ett antal aktörer. Just dialogen med branschen är oerhört värdefull, säger Frida Hammarlind.

 

– Vi har verkligen satsat hårt för att effektivisera vårt arbete med ett ännu tydligare fokus så att vi kan leva upp till de krav och förväntningar som det ökade byggtrycket innebär. Vi är nu tretton personer inom enheten, varav fyra nyanställdes under 2014, en av dessa är enhetens enhetschef. Vi har också fått in nya och viktiga kompetenser, bland annat inom visualisering som gör det lättare att förstå våra planer.

 

En prioriterad fråga är som sagt tydlighet i kommunikationen, både externt och internt. När kan vi få besked? När kan den aktuella detaljplanen förväntas bli antagen? Finns det en tidsplan?

 

– Sedan årsskiftet jobbar vi aktivt med att ge tydliga planbesked med löfte om att svara inom fyra månader. Men det är bara ett av flera exempel på förbättringsåtgärder som vi har genomfört, säger Frida Hammarlind.

 

– En sak är säker, nu är det full fart och det är jätteroligt, betonar hon. Det genomsyrar hela arbetsplatsen. Det känns verkligen som att vi är med där det händer. Vi ser att det vi arbetar med ger resultat, att våra insatser är viktiga steg som möjliggör för Örebro att växa på ett bra sätt.

Foto: Susanne Flink

– Den aktuella planlistan innehåller för närvarande cirka 120 projekt varav 50 är igång samtidigt, säger Frida Hammarlind,

enhetschef på detaljplane­enheten.

Detaljplan – vad är det?

En detaljplan reglerar förändringar av markanvändning och bebyggelse och kan också reglera bevarande eller förnyelse. Detaljplanen ska ge en samlad bild av den tänkta markanvändningen och hur miljön inom planområdet är avsedd att förändras eller bevaras. En detaljplan krävs i de flesta fall när man ska bygga ut områden eller förändra användningen av en fastighet eller område. Oftast görs ansökan av markägare eller exploatörer, men initiativet kan även komma från politiskt håll. Oavsett vad som planeras måste alla detaljplaner genomgå en särskild detaljplaneprocess innan den antas eller vinner laga kraft.

 

Kan jag påverka?

Synpunkter på planen kan lämnas av myndigheter, organisationer och andra remissinstanser vid särskilda samråds- och granskningstider under tiden den tas fram. Även fastig­hetsägare och andra som bor inom planområdet kan lämna sina synpunkter. Plan och bygglagen betonar vikten av att alla berörda får vara delaktiga och har möjligheten att påverka

planeringen.