HÅLLBART RESANDE     Text: Samuel Hultberg // Foto: Susanne Flink

En stad i utveckling

Storsatsning på cykeln

15 huvudcykelleder på gång

– Nu gör vi satsningar som gör att det ska bli tryggare, säkrare, framkomligare och bekvämare att cykla, säger trafikingenjör Anna Windal.

Det hållbara resandet ska öka. Under de närmaste åren sker därför en storsatsning så att fler kan välja cykeln och låta bilen stå kvar hemma. En viktig del är ett stort antal nya cykelstråk.

Idag görs omkring hälften av alla resor i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Det är siffror som nationellt sett är riktigt bra. Men bra kan alltid bli bättre. Kommunens mål är att nå 60 procent år 2020.

 

– Det är väldigt ambitiöst men absolut något vi kan nå. En viktig pusselbit är cykeln, säger trafikingenjör Anna Windal, som själv cyklar till och från jobbet.

 

Det är ingen direkt nyhet att Örebro är en riktigt bra cykelstad, där en stor del av alla resor görs med cykeln. Här rullar exempelvis lika många cyklar per capita som i Köpenhamn som av många anses vara cykelstaden nummer ett.

 

– Den täta och kompakta stadskärnan med få höjdskillnader har såklart betytt mycket. Men faktum är att vi under många år har investerat strategiskt och långsiktig planerat för cykeln.

 

Trots att förutsättningarna för att cykla redan idag alltså är bra, ska de nu bli ännu bättre. Målet är att fler ska kunna välja cykeln framför bilen även när det gäller längre resor, exempelvis arbetspendling. Fram till 2020 gör kommunen därför flera riktade insatser för att höja standarden på cykelvägarna. Det mest framträdande i kommunens cykelstrategi är de huvudcykelstråk som planeras.

 

Med huvudcykelstråk menas breda, raka och separata cykelbanor med god belysning, tydliga markeringar, hög framkomlighet och bekvämlighet. Totalt ska 15 stråk byggas. Redan idag är sex på plats, ytterligare tre väntas bli klara under året.

 

– Standarden är högre än på vanliga cykelbanor. Vi både hoppas och tror att de verkligen kan bidra till att lyfta cykelförutsättningarna till nya nivåer, säger Anna Windal.

 

Men cykellyftet stannar inte där. Möjligheterna att cykla ska förbättras på många olika sätt. Exempelvis stadscykelnätet, det vill säga kortare resor till och från affären. Även rekreationscykelnätet för tystare och lugnare resor, ska utvecklas.

 

– Vi ska självklart även fortsätta investera mer på drift och underhåll av befintliga cykelvägar. Det handlar exempelvis om asfaltering, vägvisning, prioritering vid signaler, förbättrad belysning och att åtgärda fel och brister som uppmärksammas utmed cykelvägarna.

HUVUDCYKEL-STRÅK:

Av de 15 planerade lederna är Svampenleden, Hagaleden, Oxhagenleden, Västerleden och Örnsro­länken klara.

 

Fem anledningar att cykla:

• Snabbheten. Du tar dig fram enkelt och smidigt i trafiken och du slipper fundera på tidtabeller och eventuella köer.

 

• Bekvämlig­heten. Att hitta parkering är lätt.

 

• Hälsoeffekt­en. Att cykla ger motion och bättre hälsa.

 

• Kostnads­aspekten. Att cykla är billigt.

 

• Miljön. Cykeln ger inga luft­föroreningar och inget buller.